ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ : ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ເພື່ອຮັບປະກັບຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກັກເກັບນໍ້າທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ ໜ່ວຍງານຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ ຈາກເມືອງຮົ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນ​ໃຫຍ່ ແລະ ເຂື່ອນ​ນ້ອຍຂອງໂຄງການທຸກໆ ອາທິດ ໂດຍການເກັບນໍ້າຕົວຢ່າງໃນ […]

ໂຄງການສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມ

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເຖິງປະຈຸບັນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາທັງໝົດ 171 ທຶນ ໃນນັ້ນ 111 ທຶນແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນເຂດໂຄງການເພື່ອສຶກສາຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍມີໄລຍະການສຶກສາຈາກ 3 […]

ຊຸມຊົນຮຽນຮູ້ທັກສະການຕັດຫຍິບ

ເພື່ອສົ່ງເສີມອາຊີບເສີມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ຈັດອົບຮົມຝຶກວິຊາຊີບຕັດຫຍິບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນເຂດໂຄງການທີ່ສູນສາທິດ ບ້ານ ພູໂຮມໄຊ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 19 ຄົນ ຈາກ 3 ຫມຸ່ບ້ານຄື: ບ້ານ […]

ອວ່າຍແລວນ້ໍາງຽບ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈະຈັດພິທີອວ່າຍແລວນ້ໍາງຽບເພື່ອທຳການກໍ່ສ້າງເຮືອນຜະລິດໄຟຟ້າຫຼັກ ຊຶ່ງພິທີດັ່ງກ່າວຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ປີ 2015 ທີ່ໂຄງການທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ສ.ປ.ປ. ລາວ.