ກ່ຽວກັບເຮົາ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ (NNP1) ແມ່ນການຮ່ວມຫຸ້ນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ KPIC ເນເທີແລນ (45%) ເປັນບໍລິສັດ ສາຂາ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຄັນໄຊ ຂອງຍິປຸ່ນ, ບໍລິສັດ ການໄຟຟ້າສາກົນ ອີແກັດຂອງໄທ (35%), ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຫຸ້ນລາວ (25%). ບໍລິສັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການນ້ຳງຽບ 1 ພາຍຫຼັງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ຍິ່ປຸ່ນເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຕັ້ງ ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາພະລັງງານ ຂອງແມ່ນ້ຳງຽບ.

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງ ມີຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຢູ່ປາກຊັນ, ເຂດສະໜາມກໍ່ສ້າງ ຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຍັງ ມີບັນດາຫ້ອງການນ້ອຍ ເພື່ອ ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ຕັ້ງຢູ່ ໃນໝູ່ບ້ານໃນເຂດ ໂຄງການ ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ.

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ວ່າຈ້າງ ວິສະສະກອນ, ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການບໍລິຫານ, ແລະ ບັນດາຜູ້ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພະນັກງານ ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະນັກງງານບາງສ່ວນແມ່ນມາ ຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ການດຳເນີນງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນອີງຕາມ ສັນຍາສຳປະທານ ກັບ ລັດຖະບານລາວ ທີ່ສຳປະທານ ໃຫ້ ໃນໄລຍະເວລາ 27 ປີ ໃນການດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນການດຳເນີນງານ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ພາຍຫລັງການກໍ່ສ້າງໄດ້ສຳເລັດລົງ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້້ນ ໃນການສ້າງ ໂຮງໄຟຟ້າທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ, ທົນທານ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ ພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ.