NamNgiep1 Logo

ບົດລາຍງານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ໄດ້ປືກສາ ຫາລືກັບປະຊາຊົນ ເຂດເທິງອ່າງເກັບນ້ຳ ໃນປີ 2007

ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ໄດ້ປືກສາ ຫາລືກັບປະຊາຊົນ ເຂດເທິງອ່າງເກັບນ້ຳ ໃນປີ 2007

ຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບພື້ນເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານ ຫາດຍື້ນ “ບ້ານເຈົ້າພາບ” ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

ຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບພື້ນເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານ ຫາດຍື້ນ “ບ້ານເຈົ້າພາບ” ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

ບົດປະເມີນຜົນ ທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA)

ການປະຕິບັດງານຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ອີງໃສ່ບົດປະເມີນ ຜົນທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA), ເອກະສານ ສະບັບສົມບູນ ໄດ້ລວບລວມເອົາ ຜົນຮັບຂອງການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ການກຳນົດພັນທະ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດ. ບົດປະເມີນຜົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ ຖືກເຜີຍແຜ່ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2014 ຫຼັງຈາກ ການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງບົດ ດັ່ງກ່າວມາຫຼາຍສະບັບ. ເພື່ອສະດວກໃນການ ດາວໂຫລດ ບົດປະເມີນຜົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈື່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນດັ່ງນີ້ ຄິກບ່ອນນີ້ ເພື່ອ ດາວໂຫລດ.

ແຜນງານ ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ສັງສົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESMMP)

ແຜນງານ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ສັງສົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນງານ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ສັງສົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາກສະໜາມ(SSESMMP) ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ໍາງຽບ 1 ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອຈະຊ່ວຍກຳນົດ ແລະ ຊ່ວຍໃນ ການປະຕິບັດການຄວບຄຸມງານ ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນຂອງໂຄງການ. ແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ຊີ້ນຳ, ແນວທາງໃນການ ອອກກົດລະບຽບ ແລະ ພັນທະ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.

ESMMP ໃນໄລຍະເວລາ ການກໍ່ສ້າງ

 

Volume I: Obligation, Plans and Programs (April 2014)4 MB
Volume II: Procedures (March 2014)746 KB
Volume III: Appendices (March 2014) 6.8 MB

 

ESMMP – Access Road Construction

Volume I: Obligation, Plans and Programs (June 2014)3.6 MB
Volume II: Procedures (June 2014)703 KB
Volume III: Appendices (June 2014)
Appendix 1          Construction Schedule & Locations3.1 MB
Appendix 2          Sub-Plans, Techniques & Practices   1.7 MB
Appendix 3          Access Road A1 MB
Appendices 4&5 Standards and Permits1 MB
Appendices 6,7,8 Houay Ngua PPA10 MB
Appendix 9 Quarry Access Road 3.6 MB
Appendix 10 Government Forms 296 KB
Appendix 11       Consultations, Documentation 1.6 MB
Appendix 12       Emergency Response Procedure169 KB
Appendix 13       Biodiversity Values 186 KB

 

ແຜນງານ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ສັງສົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພາກສະໜາມ (SSESMMP)

ກະລຸນາ ຄິກບ່ອນນີ້ ສຳຫລັບ ດາວໂຫຼດ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ຂອງ SSESMMP.

 

Links:

ຄິກບ່ອນນີ້ ສຳລັບ ບົດປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະລຸນາ ຄິກບ່ອນນີ້ ສຳຫລັບ ດາວໂຫຼດ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ຂອງ SSESMMP.