NamNgiep1 Logo

ບົດລາຍງານດ້ານສັງຄົມ

ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ຊາວກະສິກຳ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການທົດລອງປູກພືດ ໃນການປະຕິບັດແຜນງານຟຶ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ສວນສາທິດຂອງໂຄງການ.

ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ຊາວກະສິກຳ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການທົດລອງປູກພືດ ໃນການປະຕິບັດແຜນງານຟຶ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ສວນສາທິດຂອງໂຄງການ.

ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສັງຄົມ (SIA)

ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງຜົນກະທົບ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ໃນຊຸມຊົນເຂດໂຄງການ ຢ່າງລະອຽດ. ມັນໄດ້ກວມເອົາ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ພາບລວມຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ, ເງືອນໄຂເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖານະພາບ ແລະ ແຫຼ່ງ ທຳມາຫາກິນ ແລະ ການປະຕິບັດ ວັດທະນາທຳ

ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ທີ່ຄາດວ່າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ຖືກນຳມາປະເມີນ ໃຫ້ສອດຄອງກັບ ມາດຕະການ ຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ນັ້ນໆ. ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ແລະ ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດຊີ້ນໍາຂອງ ສັນຍາສໍາປະທານ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍ ປອ້ງກັນ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ. ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ແຈ້ງລະອຽດ ໃນ REDP ແລະ SDP ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫລດ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ                                                             7.6 MB

ແຜນງານ ຍົກຍ້ານຈັດສັນ ແລະ ການພັດທະນາ ເຜົ່າຊົນ (REDP)

ການສ້າງການປະເມີນຜົນທາງສັງຄົມ, REDP ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ລະບົບແຜນງານ ເພື່ອສອດຄອງວຽກງານທາງ ດ້ານ ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ທາງວັດທະນະທຳ ໃນການ ຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ວັດຖຸ ສຳ ຫຼັບຜົນກະທົບ ອັນເກີດມາຈາກ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງໂຄງການ. ມັນໄດ້ກວມເອົາແຜນການ ໄດ້ການຫຍັບຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ໃນໂຄງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ສຳຫຼັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເລືອກ ຍົກຍ້າຍ ດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນດຽວກັນ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍ ດິນກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໃນການທຳມາລ້ຽງຊີບ ເນື່ອງມາຈາກໂຄງການ. REDP ໄດ້ກວມເອົາ ແຜນງານ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ລາຍຮັບ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາເຜົ່າຊົນ, ເຊິ່ງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານລະອຽດ ໃນການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ການພັດທະນາເຜົ່າຊົນ ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ.

ດາວໂຫລດ REDP ສະບັບເຕັບ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2014:

 

 Part 1: Chapters 1-12 5.8 MB
 Part 2: Chapters 13-19  5 MB
 Annex A – Supporting PCD Documentation for Broad Community Support 14.3 MB
 Annex B – Entitlement Matrices  1.7 MB
 Annex C – Asset Inventory 201178 KB
 Annex D – Terms and Definitions 224 KB
 Annex E – Scientific Analysis of Houaysoup (Resettlement Area) 968 KB
 Annex F – Cut-Off-Date 1.8 MB
 Annex G – IEC Booklet Example 3 MB
 Annex H –Survey Templates 2011 860 KB
 Annex I – Terms of Reference External Monitoring  264 KB

 

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອສະດວກໃນ ການດາວໂຫຼດ ພວກເຮົາໄດ້ຫຍໍ້ຄວາມລະອຽດ ຮູບພາບ ຫຼື ແຜນທີ່ ໃນບົດລາຍງານ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການ ຢາກໄດ້ບົດລາຍງານ ສະບັບສົມບູນ ກະລຸນາ ພົວພັນນຳສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1

ແຜນງານ ພັດທະນາສັງຄົມ

ແຜນງານພັດທະນາສັງຄົມ (SDP) ຈັດຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຜູ້ທີ່ອາໃສ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ພັດທະນາ ການສະໜອງທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ ແຜນງານ ໄດ້ກວມເອົາ ລາຍລະອຽດ ແຜນງານທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ແຮງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນ ແຜນງານ ຍົກຍ້ານຈັດສັນ ແລະ ການພັດທະນາ ເຜົ່າຊົນ (REDP). SDP ໄດ້ກວມເອົາ ຫລາຍບັນຫາ ເຊັ່ນ: ດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແຮງງານ ແລະ ການການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດ ຍິງຊາຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນາທຳ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ຫຼັກການ ຂອງ SDP ແມ່ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນດີ ຜ່ານ ການປະຕິບັດງານ ຂອງ REDP. ຂອບເຂດການເຮັດວຽກ ຂອງ SDP ໄດ້ກວມເອົາປະຊາກອນທັງໝົດ, ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ດ້ວຍການ ສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ໃນເຂດໂຄງການ.

ແຜນງານ ພັດທະນາສັງຄົມ ສະບັບເຕັມ ມິຖຸນາ 2014         2.8 MB