NamNgiep1 Logo

ຫາລືແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນ ນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019 ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆ ພັນ ນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວແທນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທັງສອງເມືອງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆ ພັນ ນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1, ແຜນແມ່ບົດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະຍາວ, ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ງົບປະມານປີ 2019 ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງທຶນໃນການສະໜັບສະໜູນເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ. ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມໃນຂັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງເພື່ອປຶກສາຫາລືຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນມິຖຸຸນາທີ່ຈະມານີ້.

ຈາກການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ, ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ເຂົ້າໃຈ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຮູບການ, ທຸກອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນນໍ້າຈວນ-ນໍ້າຊັ່ງໃນໄລຍະຍາວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫອມນະບຸນລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແຂງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ການການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ອະລຸນສັກ ປະທຳມະວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງວຽງທອງ,​ ທ່ານ ກອງສີ ໄຊຍະວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊຈຳພອນ ແລະ ທ່ານ ນາງຄຳຫລ້າ ພົນສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ຈຳກັດ ແລະ ມີເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ.

 

For more information, please contact

NNP1 Communication
Email: communications@namngiep1.com
Tel: 021 261 251
www.namngiep1.com