NamNgiep1 Logo

ການຕິດຕາມກວດກາ ການກໍ່ສ້າງ

EMO Team Inspection_01

ທີມງານ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ (EMO) ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເຮັດວຽກ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກັບບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານ ໃນການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໃຫ້ ຄໍາແນະນຳ ໃນການເຮັດວຽກ ຂອງເຂດກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນ.

ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ໄຟຟາ ຈະໄດ້ມີການ ບຸກເບີກພື້ນທີ່ ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດປ່າ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂຄງການກໍໄດ້ມີການອອກແບບ ເພື່ອ ຫຼີກລ່ຽງ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.

ທີມງານ EMO ໄດ້ຕິດຕາມ ກວດກາ ການກໍ່ສ້າງ ທາງພາກສະໜາມ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານ ແລະ ກຳມະການ ຂອງໂຄງການ ຈະບໍ່ ບຸກລຸກປ່າໄມ້ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ.

ທີມງານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນທົ່ວເຂດກໍ່ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ນ້ຳດື່ມ ຈະບໍ່ຖືກເຈືອປົນສານພິດ ຈາກ ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງ ຫຼືການປ່ອຍນ້ຳຂອງແຄ້ມກໍ່ສ້າງ.

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ລວມມີດັ່ງນີ້ :

  • ບໍລິສັດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ການລາດຕະເວນບໍລິເວນໂຄງການ ເພື່ອຄວບຄຸມການລ່າສັດ ແລະ ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ
  • ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງເຂດກໍ່ສ້າງ.
  • ແຜນງານ ຕິດຕາມກວດກາຜູ້ຮັບເໝົາ
  • ແຜນງານ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ການຄຸ້ມຄອງເຂດກໍ່ສ້າງ
  • ການຄຸ້ມຄອງສຽງດັງ ແລະ ສຽງລະເບີດ
  • ການຄຸ້ມຄອງ ການປ່ອຍຄວນພິດສູ່ອາກາດ
  • ການຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ ກຳມະກອນ ໃນແຄ້ມກໍ່ສ້າງ
  • ການຈັດການ ກັບ ນຳ້ເປື້ອນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື່ອ