NamNgiep1 Logo

ຂາຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ

 

Financial Execution in BKK 13-15 August 2014

Financial Execution in BKK 13-15 August 2014

Nam Ngiep 1_210

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ ປະກອບມີສາມຂາຮຸ້ນຄື: ບໍລິສັດ KPIC ເນເທີແລນ ເປັນ ສາຂາຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຄັນໄຊ ຍີປຸ່ນ, ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດສາກົນແຫ່ງປະເທດໄທ (EGATi) ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ. ເມື່ອສັນຍາສໍາປະທານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2046 ໂຄງການ ຈະຖືກມອບໂອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ. ອັດຕາສ່ວນຂອງການຮ່ວມທຶນມີດັ່ັງຕໍ່ໄປນີ້:

 

kpic-share

egat-share

lhse-share