NamNgiep1 Logo

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ : ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1

ເພື່ອຮັບປະກັບຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກັກເກັບນໍ້າທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ ໜ່ວຍງານຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ ຈາກເມືອງຮົ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນ​ໃຫຍ່ ແລະ ເຂື່ອນ​ນ້ອຍຂອງໂຄງການທຸກໆ ອາທິດ ໂດຍການເກັບນໍ້າຕົວຢ່າງໃນ 7 ສະຖານີເພື່ອ​ປະເມີນ​ຄວາມ​ຂຸ່ນ ແລະ ອົກ​ຊີ​ທີ່​ລະ​ລາຍ​ໃນ​ນ້ຳ ຊຶ່ງອົງປະກອບດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການດຳລົງຊີວິດຂອງ​ສັດ​ນ້ຳ.

ຜ່ານການກວດກາຕິດຕາມໃນໄລຍະກັກເກັບນໍ້າໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບໃນບໍລິເວນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຕາມ ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ນອກຈາກການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າໃນສະຖານທີ່ໆ ກ່າວມານີ້ແລ້ວ ທາງໜ່ວຍງານຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າເປື້ອນໃນບໍລິເວນທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສທຸກໆ ສອງອາທິດ. ສ່ວນການຕິດຕາມນໍ້າເປື້ອນໃນເຂດກໍ່​ສ້າງ, ​ນໍ້າເປື້ອນທີ່ຊຶມອອກຈາກສະ​ໜາມ​ກຳ​ຈັດ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ, ນ້ຳ​ບ​າ​ດານ ແລະ ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ລິນ​ຂອງ​ບ້ານ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ເຂດ​ໂຄງ​ການກໍໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆ ເດືອນ.

ນໍ້າຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາໃນເຂດໂຄງການແມ່ນໄດ້ນຳໄປວິໄຈທີ່ຫ້ອງທົດລອງຂອງໂຄງການທີ່ພາກສະໜາມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝ ແລະ ດຳເນີນໂດຍວິຊາການທີ່​ຊຳນານງານ ຊຶ່ງຫ້ອງວິໄຈດັ່ງກ່າວສາມາດກວດຫາ 5 ຄ່າອົງປະກອບເຊັ່ນ: ການແຂວນລອຍທາດແຂງໃນນໍ້າ (Total Suspended Solid), ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈັນໃນນໍ້າ (Biochemical Oxygen Demand), ເຊື້ອຟີໂ​ຄ​ລຄໍລີຟອມ (Fecal Coliform), ຈຸ​ລິນ​ຊີຄໍລີຟອມ​ລວມ (Total Coliform)  ແລະ ​ເຊື້ອ​​ເອໂຄລາຍ ແບກແທເຣຍ (E​.coli Bacteria). ສ່ວນການວິໄຈຫາຄ່າທາດເຄມີອື່ນໆ ແມ່ນດຳເນີນ​ຢູ່​ຫ້ອງວິ​ໄຈ​ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.