NamNgiep1 Logo

Archives
ຖັງແກັສເກົ່າຕົກກະແທກພື້ນ ລະເບີດເປັນຊິ້ນໆ ທີ່ເຂດກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ການສືບສວນສອບສວນຫາສາເຫດຂອງຂອງຖັງແກັສອ໋ອກຊີເຈນຄວາມດັນສູງລະເບີດແຕກກະຈາຍ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າແມ່ນເກີດມາຈາກການປະກອບກັນ ລະຫວ່າງ ການຕົກຂອງຖັງລົງສູ່ພື້ນຜິວທີ່ແຂງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງຖັງເຫຼັກທີ່ໃຊ້ງານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 2 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ເຂື່ອນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 […]

Read more →