ເອກະສານ

ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງເຂດໂຄງການນ້ຳງຽບ 1 ແມ່ນໄດ້ຊຸດເອກະສານທີ່ກວມເອົາ ເອກະສານ ທີ່ໄດ້ສັງລວມ ເອົາການສຳຫລວດ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ຖືກຮວບຮວມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.

ບັນດາ ເອກະສານກຳກັບ ວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ໄດ້ຜ່ານ ທາງເວັບໄຊນີ້. ຖ້າຫາກ ຕ້ອງການ ສຳເນົາເອກະສານ ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ ພົວນຳຫ້ອງການໃຫຍ່ທີ່ວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການ ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ໃນເຂດໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາເອກະສານ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຍັງມີຢູ່ໃນ ຫ້ອງການ ຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ໃນເວບໄຊຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ອີກດ້ວຍ.

ເອກະສານຕ່າງໆຂອງໂຄງການນ້ຳງຽບ 1 ຖືກຂຽນຂຶ້ນເປັນພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງໄດ້ ແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ ມົ້ງ ເພື່ອປະໂຫຍດ ຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ໂຄງການ.

ຫາກທ່ານ ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ ເອກະສານ ໂຄງການ, ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ທີ່ວຽງຈັນ ຫຼື ຕືມແບບຟອມ ທີ່ໜ້າຕິດຕໍ່ ພົວພັນ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ.