ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ທາງສິ່ງແວດລ້ອມ

ກໍລະກົດ 2014 ບົດລາຍງານ ສະບັບສົມບູນ

ບົດລາຍງານຫຼັກ

 

1. Cover and contents 600 KB
2. Executive Summary 7 MB
3. Introduction, Methodology, Framework 900 KB
4. Project Description 9.5 MB
5. Existing Environment 14 MB
6. Environmental Impacts and Mitigation Measures 5 MB
7. Study of Alternatives, Public Consultation & Disclosure, Grievance Redress Mechanism 3 MB
8. Environmental Management Plan, Monitoring Program and Budget 800 KB
9. Institutional Arrangements, Reporting and Review, Conclusion and Recommendations 500 KB

Appendices

 

Appendix A: Biodiversity Baseline Assessment Main Report Part 1 5.5 MB
Part 2 4 MB
Part 3 2 MB
Part 4 600 KB
Part 5 6 MB
Part 6 8 MB
Part 7 3 MB
Sub-Annex A: Environmental Research Institute 2007 Survey Method 479 KB
Sub-Annex B: Thai ISTR Biodiversity Survey 2013 Method 384 KB
Sub-Annex C: Species Specialist Acknowledgements 338 KB
Sub-Annex D: Targeted Primate Survey   5.1 MB
 Sub-Annex E: Specialists Fish Survey Reports  2 MB
 Sub-Annex F: Flora Survey Results 2013  424 KB
 Sub-Annex G: Thai ISTR Fauna Survey Results 2013   564 KB
Sub-Annex H: Aquatic Biota Survey Results 2013  363 KB
Sub-Annex I: Critical Habitat Candidate Species Profiles  723 KB
 Appendix B: Biodiversity Offset Design  2.4 MB
 Appendix C: Cumulative Impact Assessment Report  5.1 MB
 Appendix D: Environmental Flow Assessment Report  5.2 MB
 Appendix E: Environmental Assessment for Access Road  7.5 MB
 Sub-Annex A: Photolog of Road Condition – Nomsomboun to Hat Gniun  8.6 MB
 Sub-Annex B: Photolog of JICA Road Condition    4.9 MB
 Sub-Annexes C&D: Plans of Bridges and Culverts/Construction Report Feb-Sep 2013  8 MB
 Sub-Annex E: Access Road Biodiversity Assessment Report   8.2 MB
 Extra Annexes: Road Components/Consultations/Biodiversity  4 MB
 Appendix F: Transmission Line from the Main Dam to Vientiane – IEE  1.5 MB
 Sub-Annexes: Transmission Towers, Environmental Standards, Biodiversity Assessment  3.5 MB
 Appendix G: NNP1 Results of Analysis  3.5 MB
 Appendix H: EMP Sub-Plans   640 KB
 Appendix I: Agreement on National Environmental Standards of Lao PDR, 2009  164 KB
 Appendix J1: Houay Ngua Provincial Protected Area (PPA) – Official Documents  3.1 MB
 Appendix J2: PPA Conservation Action Plans  6 MB
 Sub-Annex: PPA Plan 2011-2015 (PAFO, 2010)  5.1 MB
 Appendix K: Preliminary Archaeology and Cultural Heritage Survey Report   3.5 MB
 Appendix L: Emergency Response Procedure  173 KB

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອສະດວກໃນ ການດາວໂຫຼດ ພວກເຮົາໄດ້ຫຍໍ້ຄວາມລະອຽດ ຮູບພາບ ຫຼື ແຜນທີ່ ໃນບົດລາຍງານ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການ ຢາກໄດ້ບົດລາຍງານ ສະບັບສົມບູນ ກະລຸນາ ພົວພັນນຳສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານຳ້ງຽບ 1