ລ້ຽງປາ ໃນໜອງປາດ້ວຍລະບົບໝູນວຽນນ້ຳ.

ການລ້ຽງປາແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດໂຄງການ. ຄອບຄົວທ່ານ ຢົ່ງຈົວ ຢ່າງ ທີ່ບ້ານຈັນສັນພູໂຮມໄຊ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.

ວິຊາການຈາກໂຄງການຈະມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນນັບແຕ່ການຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໜອງ, ໄລຍະການໃຫ້ອາຫານປາ, ການເລືອກແນວພັນປາ ລວມທັງການເຮັດລະບົບໝູນວຽນນ້ຳ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ທ່ານຢົ່ງຈົວຈະເປັນຄົນລົງມືເຮັດເອງທັງໝົດ.

 

For more information, please contact

NNP1 Communication
Email: communications@namngiep1.com
Tel: 021 261 251
www.namngiep1.com