ການສຳຫຼວດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການນ້ຳງຽບ 1 ແມ່ນອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຖືກສຳຫຼວດ ທາງ ພາກສະໜາມ, ການສຳພາດຊາວບ້ານ, ການປືກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສາຍພັນສັດ, ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຊີວະນາໆພັນ, ບົດວັນນະຄະດີ ລັກສະນະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເຂດນັ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານ ທຽບກັບໂຄງການ ໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳອື່ນໆ. ການສຳຫຼວງ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນເຂດ ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ ຊີວະນາໆ ໃນນ້ຳ ໄດ້ຮັບການດຳເນີນການ ແລະ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ບົດລາຍງານ ສະບັບສົມບູນ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການສຳຫຼວດຕ່າງໆລວມມີດັ່ງນີ້:

ສະພາບແວດລ້ອມ ກາຍະພາບ :

 • ສະຖາບັນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ (ERIC)
 • ERM

ສະພາບແວດລ້ອມ ຊີວະພາບ:

 • ດຣ. ວິລ ດັກເວິດ – ຊ່ຽວຊານ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແຫ່ງ ອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້
 • ດຣ. ໂມຣິສ ໂກທີລາ – ຊ່ຽວຊານ ທີ່ຢູ່ຂອງ ປາ ແລະ ສັດນ້ຳ ແຫ່ງ ອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້
 • ດຣ. ໄພວັດ ເພຍພະລາດ – ຊ່ຽວຊານ ສັດຈຳພວກລິງ ແຫ່ງ ອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້
 • ດຣ. ສິນທະວົງ ວິຣະວົງ – LARReC
 • ດຣ. ເພັງ ເພັງສິນທຳ – ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານ ພຶກສາຊາດຂອງລາວ
 • ທ່ານ ແທຣີ່ ວອນເຣນ – ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ປາແມ່ນ້ຳຂອງ

ກະແສການປະເມີນຜົນ ຂອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ:

 • ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຄັນໄຊ ປີ 2012; ERM ເປັນຜູ້ ກວດແກ້ ແລະ ປັບປຸງ

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບ ສະສົມຊີ້ນຳໂດຍ:

 • ສະພາ ຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງອະເມລິກາ / ນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍ ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ປີ 1999
 • ນະໂຍບານ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ
 • ມາດຕະການການເຮັດວຽກ ໂດຍ IFC 1 ແລະ 6 ແລະ ບົດຊີ້ນໍາ IFC CIA

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊີວະນາໆພັນ:

 • ERM ໄດ້ອີງໃສ່ ປຶ້ມຄູ່ມື ການອອກ ແບບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ( ທຸລະກິດ ແລະ ແຜນງານ ຊີວະນາໆພັນປີ 2012)