ການຕໍ່າຫູກສ້າງລາຍຮັບເສີມໄດ້ຫລາຍກວ່າ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ການຕໍ່າຫູກກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບາງຄົວເຮືອນຫລາຍກວ່າ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ປ້າ ໄພວັນ ໜຶ່ງໃນ 11 ສະມາຊິກໃນບ້ານທ່າເຮືອ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕໍ່າຫູກກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ບ້ານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ ແຕ່ທາງໂຄງການກໍຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນດ້ວຍດີຕະຫລອດມາ ເຊັ່ນ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕໍ່າຫູກ, ເຄືອຫູກ, ໄຫມ, ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການປັກລາຍຕ່າງໆ ລວມເຖິງການຈັດຫາຕະຫລາດເພື່ອຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນ. ປ້າເວົ້າວ່າ ທາງໂຄງການໄດ້ຈັດຫາແມ່ຄ້າຈາກທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາຮັບຊື້ເຖິງທີ່.

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ສຸມໃສ່ວຽກງານດ້ານກະສິກໍາ – ຫັດຖະກຳທີ່ຄຽງຄູ່ກັບປະຊາຊົນມາແຕ່ດັ້ງເດີມ, ການຕໍ່າຫູກນອກຈາກຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບເສີມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລ້ວ ຍັງເປັນການຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດຂອງຄົນສະໄໝກ່ອນໃຫ້ຄົງຢູ່ກັບຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ. ປ້າເວົ້າວ່າລູກສາວໄວ 11 ປີ ຂອງປ້າມັກ ແລະ ຮັກໃນຫັດຖະກໍາມາແຕ່ນ້ອຍໆ ແລະ ປັດຈຸບັນລາວສາມາດຕໍ່າສິ້ນໄດ້ 2-3 ມື້ຕໍ່ 1 ຜືນ.

 

For more information, please contact

NNP1 Communication
Email: communications@namngiep1.com
Tel: 021 261 251
www.namngiep1.com